Ter­mo­toh­to­ri Oy

Yri­tyk­sem­me tar­jo­aa läm­mi­tys­jär­jes­tel­miin liit­ty­vää suun­nit­te­lua ja Air­se­pex-pal­ve­lui­ta pää­kau­pun­ki­seu­dul­la ja laa­jem­min­kin Suo­mes­sa.

Olem­me to­teut­ta­neet me­nes­tyk­sek­kääs­ti pro­jek­te­ja yli vii­den­tois­ta vuo­den ajan. Pal­ve­lum­me ta­voit­tee­na on tar­jo­ta asi­ak­kail­lem­me rat­kai­su­ja, jot­ka pa­ran­ta­vat kiin­teis­tön ener­gi­a­te­hok­kuut­ta ja viih­ty­vyyt­tä.

Koh­tei­siim­me kuu­lu­vat mm. Ta­pi­o­lan kaup­pa­kes­kus Ai­no­a, kah­den poh­jois­mai­sen pan­kin pää­kont­to­rit ja lu­kui­sat muut ra­ken­nuk­set kes­kus­tan van­hois­ta ar­vo­kiin­teis­töis­tä ai­van ta­val­li­siin asun­to-o­sa­keyh­ti­öi­hin.

Me­ne­tel­mäm­me ovat pit­kä­ai­kai­sen ke­hi­tyk­sen tu­los­ta. Yri­tyk­sen pe­rus­ta­ja TkT Aa­tos Kärk­käi­nen aloit­ti läm­mi­tys­ver­kos­toi­hin liit­ty­vien me­ne­tel­mien ke­hit­tä­mi­sen jo yli 30 vuot­ta sit­ten ja myös väit­te­li toh­to­rik­si näis­tä ai­heis­ta.

Läm­mi­tys­jär­jes­tel­mien pe­rus­sää­dös­sä ver­kos­to­jen ta­sa­pai­no­tus pai­ne-e­ro­me­ne­tel­mäl­lä, ke­hit­tä­mäm­me Ja­co­ni-mi­toi­tu­soh­jel­mis­to se­kä Air­se­pex-ve­den­kä­sit­te­ly­me­ne­tel­mä ovat ny­kyi­sin laa­jas­sa käy­tös­sä ja ne si­säl­ty­vät myös vi­ral­li­siin oh­jeis­tuk­siin.

Pal­ve­lum­me

Air­se­pex-täy­töt ja huuh­te­lut

Läm­mi­tys- ja jääh­dy­tys­ver­kos­to­jen (myös gly­ko­li) täy­töt ja huuh­te­lut.

Put­ki­töi­den jäl­kei­nen täyt­tö no­pe­as­ti Air­se­pe­xil­lä, jos­sa ver­kos­ton il­ma ja ve­si­joh­to­ve­des­sä tu­le­vat kaa­sut pois­te­taan lait­teil­lam­me, jol­loin il­maa­mi­sel­ta väl­ty­tään. Huuh­te­lua tar­vi­taan epä­puh­tauk­sien tai il­man pois­toon, esim. kier­to-on­gel­mien rat­kai­se­mi­sek­si. Ha­pe­ton ve­si puh­dis­taa il­man ke­mi­kaa­le­ja, ei­kä ai­heu­ta ruos­tu­mis­ta.

Air­se­pex

Pe­rus­sää­tö­suun­nit­te­lu ja muu kon­sul­taa­tio

Läm­mi­tys­ver­kos­toi­hin liit­ty­vä suun­nit­te­lu se­kä nii­hin liit­ty­vien on­gel­mien rat­kon­ta eri­tyi­ses­ti sa­nee­rat­ta­vis­sa ker­ros­ta­lois­sa, lii­ke­kiin­teis­töis­sä ja ri­vi­ta­lois­sa se­kä tek­ni­sis­sä hal­leis­sa.

Olem­me eri­kois­tu­neet LVI-tek­ni­seen kon­sul­toin­tiin ja mit­taus- se­kä sää­tö­töi­hin, mu­kaan lu­kien läm­mön­ja­ko­kes­kus­ten uu­si­mi­set kau­ko­läm­pöä var­ten.

Suun­nit­te­lu