Ta­pi­o­lan kaup­pa­kes­kus Ai­no­an ra­ken­nus­hank­kees­sa täy­tim­me ja huuh­te­lim­me kaik­ki ver­kos­tot Air­se­pex-me­ne­tel­mäl­lä.

Ha­pe­ton täyt­tö ja huuh­te­lu, se ai­to

Air­se­pex-lait­teis­toa siir­ros­sa.

Läm­pö­pat­te­ri­ver­kos­tot ja muut ve­si­kier­toi­set jär­jes­tel­mät täy­täm­me vai­vat­to­mas­ti va­kuu­mi­tek­niik­kaan pe­rus­tu­val­la Air­se­pex-lait­teis­tol­la.

Air­se­pex-täy­tös­sä ver­kos­toa ei tar­vit­se lain­kaan il­ma­ta, ei­kä sin­ne pää­se kor­roo­si­o­ta ai­heut­ta­vaa hap­pea tai mui­ta ve­si­joh­to­ve­den mu­ka­na tu­le­via kaa­su­ja. Täyt­tö ta­pah­tuu no­pe­as­ti, ra­haa sääs­tyy, ei­kä asun­nois­sa tar­vit­se käy­dä.

Ver­kos­to voi­daan täy­tön yh­tey­des­sä tai muu­toin huuh­del­la epä­puh­tauk­sien pois­ta­mi­sek­si. Huuh­te­lus­ta on apu­a, kun ver­kos­tos­sa on epä­puh­tauk­si­a, sii­nä on käy­tet­ty li­sä­ai­neis­tuk­sia tai kun ver­kos­toon jää­nyt il­ma ai­heut­taa kier­to-on­gel­mi­a. Kor­roo­si­os­ta ai­heu­tu­vat ver­kos­tois­sa tyy­pil­li­set mus­ta mag­ne­tiit­ti ja rus­kea ruos­te pois­tu­vat kier­ros­ta, ei­kä nii­tä ha­pet­to­mas­sa ve­des­sä syn­ny li­sää. Joi­den­kin li­sä­ai­nei­den ja uu­sien muo­vi­put­kien ai­heut­ta­ma ve­den vaah­tou­tu­mi­nen saa­daan myös pois­tet­tu­a. Huuh­te­lus­ta asi­ak­kaal­le toi­mi­te­taan ra­port­ti­na ve­si­a­na­lyy­si la­bo­ra­to­ri­o­mit­tauk­sin.

Ruskeaa kuplivaa vettä ja toisessa näytteessä kirkasta vettä
As Oy Kar­ta­non­puis­ton läm­mi­tys­ver­kos­ton ve­si en­nen ja 4 kk huuh­te­lun jäl­keen.

Air­se­pe­xis­sä ei käy­te­tä li­sä­ai­nei­ta ja myös huuh­te­lu­ve­si kä­si­tel­lään ha­pet­to­mak­si en­nen ver­kos­toon syöt­tä­mis­tä. Puh­das ha­pe­ton ve­si pi­den­tää ver­kos­ton käyt­töi­kää, ei­kä vaa­di huol­toa ku­ten li­sä­ai­neet.

⚠️ Jot­kin ura­koit­si­jat tar­jo­a­vat va­kuu­mi­täyt­tö­ä, jos­sa il­maus­tar­ve on kyl­lä vä­häi­sem­pää, mut­ta suu­rin osa Air­se­pe­xin eduis­ta jää saa­vut­ta­mat­ta, kos­ka ve­si­joh­to­ve­den mu­ka­na tu­le­vat kaa­sut kui­ten­kin pää­ty­vät ver­kos­toon. Var­mis­ta, et­tä ti­laat ai­don Air­se­pex®-pal­ve­lun.

Myös gly­ko­li­ver­kos­toil­le

Me­ne­tel­mä so­pii ve­si­ver­kos­to­jen li­säk­si hy­vin myös gly­ko­li­ver­kos­toil­le. Gly­ko­li­täyt­tö­jä teem­me mm. IV-ver­kos­toil­le ja su­la­na­pi­to­ver­kos­toil­le.

Mik­si va­li­ta Air­se­pex-täyt­tö

Ta­kaam­me il­mat­to­muu­den

Air­se­pex-pal­ve­luun si­säl­tyy ai­na vii­den vuo­den ta­kuu, eli uu­sim­me kä­sit­te­lyn jos ver­kos­tos­sa kui­ten­kin esiin­tyy il­ma­on­gel­mi­a. Ver­kos­toon voi­daan li­sä­tä tar­peen mu­kaan koh­tuul­li­sia mää­riä ta­val­lis­ta ve­si­joh­to­vet­tä, esim. pien­ten put­ki­töi­den yh­tey­des­sä, kun­han sil­loin ei pääs­te­tä il­maa kier­toon. Ta­kuu­ai­ka­na tai myö­hem­min­kin ke­ho­tam­me ole­maan mei­hin yh­tey­des­sä, jol­loin neu­vom­me tar­vit­ta­vat työ­me­ne­tel­mät si­ten et­tei il­maa pää­se ver­kos­toon, tai tar­vit­ta­es­sa tu­lem­me va­ku­moi­maan ver­kos­ton osan en­nen sul­ku­jen avaa­mis­ta.

Air­se­pex-koh­tei­tam­me

Troo­li pat­te­ri­ver­kos­to­jen ha­pe­ton täyt­tö ja huuh­te­lu.
Ta­lo­jen lat­ti­a­läm­mi­tys­pii­rien täy­töt.
Täy­tim­me lo­gis­tiik­ka­kes­kuk­sen kaik­ki ver­kos­tot, myös gly­ko­li­pii­rit.
Sil­ta­mä­ki, 39 ta­lon täy­töt ja huuh­te­lut Leh­don ja YIT:n pro­jek­tien yh­tey­des­sä.
Tech­no­po­lis In­no­po­li 4 täy­töt ja huuh­te­lut 2023.