Ener­gi­an­sääs­töä ja asu­mis­mu­ka­vuut­ta

Ta­sai­set huo­ne­läm­pö­ti­lat

Hy­vin to­teu­tet­tu pat­te­ri­ver­kos­ton pe­rus­sää­tö ta­saa asuin­huo­nei­den läm­pö­ti­lat ja si­ten li­sää asu­mis­mu­ka­vuut­ta ja myös pa­ran­taa ener­gi­a­te­hok­kuut­ta. Pe­rus­sää­döl­lä saa­daan usein jo­pa 10-20 % ener­gi­an­sääs­tö (Mo­ti­va 2022).

Mil­loin pe­ruus­sää­tö on tar­peen?

Ko­ko­nais­rat­kai­su­ja

Pe­rus­sää­tö­pal­ve­lum­me muo­dos­taa kat­ta­van ko­ko­nais­rat­kai­sun, jo­ka al­kaa koh­teen pe­rus­teel­li­ses­ta kar­toi­tuk­ses­ta ja päät­tyy työn luo­vu­tuk­seen.

Jos läm­pö­joh­to­ku­via ei löy­dy, teem­me las­ken­taan tar­vit­ta­van kar­toi­tuk­sen asun­to­käyn­nein ja do­ku­men­toim­me tie­dot poh­ja­ku­viin.

Kil­pai­lu­tam­me vent­tii­lien vaih­toon liit­ty­vät ura­kat.

Teem­me lo­puk­si ver­kos­tol­le ha­pet­to­man täy­tön ja huuh­te­lun Air­se­pex-tek­niik­kaa so­vel­ta­en, jol­loin ura­koit­si­jan ei tar­vit­se teh­dä il­maa­mis­ta ei­kä täyt­tö­ä.

Tä­mä ko­ko­nais­val­tai­nen lä­hes­ty­mis­ta­pa var­mis­taa pe­rus­sää­dön laa­dun ja asi­a­kas­tyy­ty­väi­syy­den.

Las­ken­ta tar­kal­la Ja­co­ni-oh­jel­mis­tol­la

Pe­rus­sää­dön suun­nit­te­lu to­teu­te­taan mal­lin­ta­mal­la ra­ken­nuk­sen läm­mi­tys­jär­jes­tel­mä tar­kal­la suo­ma­lai­siin oloi­hin teh­dyl­lä Ja­co­ni-oh­jel­mis­tol­la. Oh­jel­mis­to si­mu­loi ko­ko läm­mi­tys­jär­jes­tel­män toi­min­taa ja las­kee tar­vit­ta­vat vent­tii­lei­den sää­tö­ar­vot, joil­la sää­tö saa­daan ker­ral­la pai­koil­leen ja jäl­ki­kä­tei­siä kor­jauk­sia tar­vi­taan vain har­voin. Käyt­tä­mäm­me ma­ta­la­vir­ta­me­ne­tel­mä li­säk­si mah­dol­lis­taa läm­mön te­hok­kaan sää­tä­mi­sen esi­sää­tö­ar­vo­ja muut­ta­mal­la, esim. yk­sit­täi­ses­sä asun­nos­sa, il­man et­tä se vai­kut­tai­si muu­toin ver­kos­ton ta­sa­pai­noon tai edel­lyt­täi­si uut­ta las­ken­taa.

Suun­nit­te­li­jam­me huo­mi­oi­vat ra­ken­nuk­sen eri­tyis­tar­peet. Kau­ko­läm­pö­jär­jes­tel­mis­sä suun­nit­te­lu­va­lin­noil­la voi­daan pa­ran­taa jääh­ty­mää, kun taas maa­läm­mos­sä ta­voi­tel­laan al­hais­ta me­no­ve­den läm­pö­ti­laa.

Pat­te­ri­ver­kos­to­jen pe­rus­sää­tö­suun­nit­te­lul­le tar­jo­am­me alan kat­ta­vim­man vii­den vuo­den ta­kuun ±1 °C ta­voi­te­läm­pö­ti­las­ta.

Kon­sul­toin­ti

Teem­me myös läm­mi­tys­jär­jes­tel­miin liit­ty­viä sel­vi­tyk­siä ja rat­kom­me LVI-tek­ni­siä on­gel­mi­a. Ta­sa­pai­no­tuk­set, kar­toi­tuk­set ja mit­tauk­set.

Mak­su­ton kiin­teis­tö­käyn­ti tar­peel­lis­ten töi­den ar­vi­oi­mi­sek­si. Ota yh­teyt­tä!

Pe­rus­sää­tö­koh­tei­tam­me

Hu­ma­lis­ton­ka­tu 19 pe­rus­sää­tö ja Air­se­pex-täyt­tö 2023.
Jou­sen­kaa­ri 11 suun­nit­te­lu ja sää­tö.
Pe­rus­sää­tö ko­ko­nais­pa­ket­ti­na sis. Air­se­pex.
Ri­vi­ta­lo­jen pe­rus­sää­tö ja Air­se­pex ko­ko­nais­pa­ket­ti­na.
Pe­rus­sää­tö ja Air­se­pex.
Ete­lä-Esp­la­na­di 18 pat­te­ri­ver­kos­ton pe­rus­sää­tö­suun­nit­te­lu ja Air­se­pex.